© Copyright a Podmienky používania

Copyright © 2002 – 2019 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Podmienky používania internetových stránok spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

Prehliadaním internetových stránok potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania stránok spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., a zároveň sa zaväzujete ich dodržiavať. Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na  stránkach upravovať a meniť.

Žiadame vás, aby ste nepoužívali tieto internetové stránky ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte.

Používanie stránok

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., umožňuje prezeranie a preberanie informácií z týchto stránok iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských práv a iných práv duševného vlastníctva. Všetky autorské práva ako aj všetky práva duševného vlastníctva bez obmedzenia, vo forme a obsahu tejto internetovej stránky sú vlastníctvom spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.; ochrana sa vzťahuje nielen na obchodné meno Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., ale aj na ochrannú známku spoločnosti vzťahujúcu sa na označenie spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. a logo spoločnosti.

Publikovaním informácií na týchto internetových stránkach nemôže byť považované za poskytnutie práva na ich používanie v zmysle ochrany autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., nie je povolené z internetových stránok kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, ochrannú známku, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Obsah stránky je možné zdieľať výlučne ako odkaz na URL adresu stránok.  Neoprávnené používanie informácií a z týchto stránok v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia. Otázky o podmienkach použitia informácií publikovaných na týchto stránkach je potrebné konzultovať so spoločnosťou Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

Právna zodpovednosť

Informácie a údaje publikované na týchto internetových stránkach nie sú právne záväzné, majú len informatívny charakter a sú poskytované len za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o aktivitách spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. Snahou spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., je poskytovať prostredníctvom svojich internetových stránok vždy správne a aktuálne informácie. Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., však neručí za presnosť, úplnosť, relevanciu a ani spoľahlivosť týchto informácií.

Prepojenie s internetovými stránkami spoločností Slovenské elektrárne, a.s. a Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., a na iné internetové stránky

Spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., umožňuje vytvárať prepojenia na túto internetovú stránku aj z iných stránok. Akákoľvek internetová stránka, ktorá je prepojená s internetovou doménou sepredaj.sk alebo seas.sk:

  • nesmie uvádzať ani naznačovať, že Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. alebo Slovenské elektrárne, a.s., schvaľujú činnosti alebo produkty vykonávané alebo ponúkané daným subjektom,
  • nesmie zverejňovať alebo rozširovať nepravdivé informácie o produktoch, aktivitách a službách spoločností Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. alebo Slovenské elektrárne, a.s.,
  • nesmie používať logo spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. resp. Slovenské elektrárne, a.s., bez predchádzajúceho súhlasu útvaru Externé vzťahy a udržateľný rozvoj Slovenských elektrární, a.s., nesmie ponúkať nepravdivý alebo hanlivý obsah, ktorý znižuje dôstojnosť konkrétnej osoby alebo skupiny osôb na základe rasy, pohlavia, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo veku, alebo má charakter šírenia poplašnej správy alebo výhražný charakter, alebo by svojou povahou neoprávnene zasahoval do práva na ochranu osobnosti alebo by bol inak v rozpore so zákonom.

Ak internetová stránka spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., obsahuje odkaz na internetové stránky tretích osôb, Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., nezodpovedá za obsah týchto stránok.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V prípade, že prístup k niektorým informáciám na stránkach spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., je podmienený poskytnutím údajov, ktoré môžu mať charakter osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov), poskytnutím týchto údajov používateľ súhlasí s ich využitím a spracúvaním spoločnosťou Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.